Generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Ørestad Urbane Haver.

Generalforsamlingen afholdes:
Tirsdag d. 29. januar 2013, tid: 18:00 – 20:00, kvarterhuset Lokale 413 på 4. sal, Jemtelandsgade 3, København S.

Vi vil sætte stor pris på, at du tilmelder dig generalforsamlingen, og vi vil gerne opfordre jer til at deltage, da foreningens aktiviteter i den grad afhænger af jeres engagement. På generalforsamlingen har vi mulighed for at planlægge nye tiltag og nedsætte udvalg og arbejdsgrupper – og ikke mindst vælge dette års bestyrelse. Desuden er det en god lejlighed til at få snakket om, hvordan det går i haverne til daglig.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved at besvare denne e-mail.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen (18. januar). Eventuelle forslag sendes til urbanehaver@live.dk og vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.urbanehaver.dk efter fristens udløb.

Stil op til bestyrelsen

Overvej gerne om du ønsker at bakke op om foreningens arbejde gennem aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal bestå af tre-fem medlemmer samt mindst to suppleanter. Flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke, så hold dig endelig ikke tilbage. I foreningen generelt, har vi brug for ressourcepersoner. Det være sig personer der har lyst til at arbejde med vores hjemmeside og Facebook profil. Personer der har lyst til at fotografere og stille billeder til rådighed. Personer der er godt til tal, og som har lyst til at deltage i den administrative del af arbejdet. Personer der har lyst til at være frivillige, og deltage i vores arrangementer.

Information om kontingent og stemmeret

For at have stemmeret på generalforsamlingen og beholde retten til din nyttehave, skal du betale det årlige kontingent på 200 kr. – senest den 18. januar 2013. Personer på ventelisten er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Indbetaling sker ved overførsel til foreningens konto i Nordea: reg.nr. 9607, konto-nr. 68 84 82 82 42.

HUSK at angive dit navn ved indbetalingen, så vi ved at det er dig, der har betalt kontingent. Du kan også betale kontant på generalforsamlingen – inden mødets start.

Tildeling af haver – til nye og gamle medlemmer

Ifølge vedtægterne beholder gamle medlemmer deres have og dennes placering – såfremt de husker at betale kontingent inden d. 18. Januar.  Eventuelt ledige haver vil blive fordelt til personer på ventelisten i den rækkefølge, hvormed de har ansøgt om have. Dette sker løbende gennem året.

Med mindre der indkommer forslag til behandling på generalforsamlingen, vil dagsorden se således ud.

Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Forslag

5. Vedtagelse af kontingent

6. Forelæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen