Retningslinier

Retningslinier for fordeling og dyrkning af nyttehaveareal i foreningen Ørestad Urbane Haver

Opdateret 31-03-2010

Foreningen Ørestad Urbane Haver har udlagt et areal til nyttehaver til individuel brug for medlemmerne. De fordeles årligt efter nedenstående principper.

Dyrkning:

 1. Medlemmerne har mulighed for at få brugsret for et år ad gangen til ca. 15 m2 nyttehave.
 2. Som udgangspunkt beholder medlemmer den have, de har haft det foregående år.
 3. Placering og fordeling af nyttehaverne besluttes af bestyrelsen, med medlemmernes ønsker in mente. I tvilsspørgsmål afgøres det ved lodtrækning.
 4. Hvis der er areal til overs, fordeles det mellem de interesserede.
 5. Er der ikke medlemmer og interesserede til alle haver, kan grupper af medlemmer gå sammen om at dyrke en have for ét år ad gangen.
 1. Jorden skal så vidt muligt dyrkes efter økologiske principper. Det vil som minimum sige, at der ikke må bruges kunstgødning og pesticider i nyttehaverne.
 2. Tildelt nyttehave, der aktuelt ikke bruges, skal holdes. Det vil sige, at der skal renses for ukrudt og evt. tilsås med jordforbedrende afgrøde for at jorden ikke gror til.
 3. Hvis et areal ikke tages i brug inden den 1.maj, skal det pågældende medlem træffe aftale med bestyrelsen om hvornår og evt. hvordan arealet planlægges ibrugtaget. Hvis der ikke er truffet en sådan aftale kan bestyrelsen tildele arealet til et andet medlem.
 4. Hvis et areal er ”groft upasset”, dvs. hvis ukrudtsfrø mm. er til gene for andre medlemmer, kan medlemmet miste retten til at få tildelt et areal det kommende år. Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde være berettiget til at fjerne årsagen til generne, dvs. f.eks. ukrudtsfrø.

Andet:

 1. Bestyrelsen skal inddrages i alle ændringer af arealstørrelse, brugere etc.
 2. Ønsker til havearealer skal være inde hos bestyrelsen hvert år inden den 1. marts. Beslutning om areal meddeles medlemmerne senest den 1. april samme år, hvorefter medlemmerne kan tage arealerne i brug.

Læs mere om Ordensregler.